Latest News

Friday, September 2, 2016

Tứ Hoằng Thệ Nguyện01.Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ

02.Phiền nảo vô tận thệ nguyện đoạn
03.Pháp môn vô lượng thệ nguyện học
04.Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành
Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo
« PREV
NEXT »