Latest News

Liên Lạc

Chùa Từ Liên
3465 Lenora Church Road, Snellville,  GA 30039
Số phone liên lạc: 770-736-5425
Phát Tâm Cúng Dường Xin Liên Lạc  :
Sư Cô Trụ Trì : Thích Nữ Tâm Thường hoặc Sư Cô: Tịnh Như
Lưu ý: Check or Money Order Xin Ghi: Chua Tu Lien (Xin đừng bỏ dấu, Nam Mô A Di Đà Phật)
Email: tulientemple@yahoo.com