Latest News

Các Ngày Ăn Chay

Hai ngày1 và 15.
Bốn ngày1, 14, 15 và 30.
Sáu ngày8, 14, 15, 23, 29 và 30.
Tám ngày1, 8, 14, 15, 18, 23, 24 và 30.
Mười ngày1, 8, 14, 15, 18, 23, 24, 28, 29 và 30.
Một thángTháng giêng / tháng 4 / tháng 7 hay tháng 10.
Ba thángTháng giêng, tháng 7 và tháng 10.
Bốn thángTháng giêng, tháng 4, tháng 7 và tháng 10.
Trường traiQuanh năm suốt tháng.
Ăn chay là pháp tu nuôi dưỡng lòng từ bi đối với các loài động vật, là phương pháp giữ gìn sức khoẻ và sống thọ. Để việc ăn chay mang lại nhiều lợi ích, người ăn chay phải giữ tâm trong sạch, tránh điều tội ác, làm việc nhân từ, thương người mến vật và tu tập các công đức. Được như vậy thì ánh sáng từ bi và trí tuệ của đạo Phật sẽ tỏa sáng khắp nhân loại và chúng sanh.