Latest News

Friday, September 2, 2016

12 Đại Nguyện Của Đức Phật Dược Sư

Nguyện lớn thứ nhất: Tôi nguyện đời sau, khi đắc đạo Vô Thượng Chánh Ðẳng Chánh Giác, hào quang thân tôi chói sáng rực rỡ vô lượng vô số vô biên thế giới. Dùng ba mươi hai tướng tốt của bậc trượng phu, tám mươi vẻ đẹp để trang nghiêm thân, và khiến cho tất cả các loài hữu tình cũng được như tôi.

Nguyện lớn thứ hai: Tôi nguyện đời sau, khi đắc đạo bồ đề, thân tôi như ngọc lưu ly sáng suốt trong ngoài, thanh tịnh không vết nhơ, ánh sáng rộng lớn, công đức vô lượng, thân yên ở trong lưới sáng trang nghiêm tuyệt đẹp, sáng hơn mặt trời mặt trăng, chúng sinh ở chỗ tối tăm đều được nhờ ánh sáng, tuỳ ý muốn làm các sự nghiệp.

Nguyện lớn thứ ba: Tôi nguyện đời sau, khi đắc đạo bồ đề, dùng vô lượng vô biên trí huệ phương tiện, làm cho các loài hữu tình đều được vô tận những vật thọ dụng, chẳng khiến cho chúng sinh thiếu thốn.

Nguyện lớn thứ tư: Tôi nguyện đời sau, khi đắc đạo bồ đề, đối với các hữu tình, nếu ai theo đạo tà, tôi khiến cho họ ở trong đạo bồ đề. Nếu ai hành theo đạo Thanh Văn, Ðộc Giác, thì tôi sẽ dùng đạo đại thừa mà an lập cho họ.

Nguyện lớn thứ năm: Tôi nguyện đời sau, khi đắc đạo bồ đề, nếu có vô lượng vô biên hữu tình tu theo phạm hạnh, ở trong giáo pháp tôi, tôi sẽ khiến cho tất cả đều được không thiếu giới, đầy đủ ba tụ giới thanh tịnh. Nếu lỡ vi phạm, nghe tên tôi rồi, lại được thanh tịnh, chẳng bị đoạ vào đường ác.

Nguyện lớn thứ sáu: Tôi nguyện đời sau, khi đắc đạo bồ đề, nếu loài hữu tình nào thân thể hèn kém, các căn không đủ, xấu xa, ngu si, mù điếc, câm ngọng, co quắp, còng gù,  phát hủi, điên dại, nhiều bệnh khổ. Nếu được nghe tên tôi rồi, thì tất cả đều được đoan chính, thông minh sáng suốt, các căn đầy đủ, hết mọi bệnh khổ.

Nguyện lớn thứ bảy: Tôi nguyện đời sau, khi đắc đạo bồ đề. Nếu những loài hữu tình bị các thứ bệnh bức bách não hại, không người cứu chữa, không chỗ nương nhờ, không thầy không thuốc, không người thân quen, không nhà không cửa, nghèo cùng khốn khổ. Nếu danh hiệu tôi được lọt vào tai họ, thì mọi thứ bệnh đều tiêu trừ, thân tâm an lạc, gia quyến vật dùng sẽ được đầy đủ, cho đến chứng được đạo vô thượng bồ đề.

Nguyện lớn thứ tám: Tôi nguyện đời sau, khi đắc đạo bồ đề. Nếu có người nữ nào bị trăm nỗi xấu của thân phận người nữ, bức bách não hại, chán ngán vô cùng, muốn bỏ thân nữ. Nếu được nghe danh hiệu tôi rồi, tất cả đều được đổi thân nữ thành thân nam, đủ tướng trượng phu, cho đến chứng đạo vô thượng bồ đề.

Nguyện lớn thứ chín: Tôi nguyện đời sau, khi đắc đạo bồ đề. Tôi sẽ khiến cho các loài hữu tình, ra khỏi lưới ma, thoát khỏi tất cả những ràng buộc của ngoại đạo, hoặc bị sa vào rừng rậm ác kiến. Tôi đều dẫn dắt và đặt họ vào chánh kiến, dần dần khiến cho họ tu tập các hạnh Bồ Tát, sớm chứng được đạo vô thượng bồ đề.

Ðiều nguyện lớn thứ mười: Tôi nguyện đời sau, khi đắc đạo bồ đề. Nếu các loài hữu tình mắc phải pháp luật nhà vua, bị trói buộc đánh đập, giam cầm trong lao ngục, hoặc sẽ bị tử hình, hay vô lượng tai nạn khác, lấn hiếp nhục nhã, sầu thương thê thảm, nung đốt thân tâm, chịu nhiều đau khổ. Nếu được nghe danh hiệu tôi rồi, nhờ sức oai thần và phước đức của tôi, đều được giải thoát tất cả ưu sầu đau khổ.

Ðiều nguyện lớn thứ mười một: Tôi nguyện đời sau, khi đắc đạo bồ đề. Nếu các loài hữu tình bị sự đói khát bức bách não hại, vì việc tìm cầu thức ăn mà tạo nhiều nghiệp ác. Nếu được nghe danh hiệu tôi rồi, chuyên tâm thọ trì tụng niệm. Trước hết tôi sẽ đem các món ăn ngon, làm cho thân họ no đủ, sau đem pháp vị an vui rốt ráo kiến lập cho họ được an trụ.

Ðiều nguyện lớn thứ mười hai: Tôi nguyện đời sau, khi đắc đạo bồ đề. Nếu các loài hữu tình nghèo, không có quần áo, bị muỗi mòng lạnh nóng, ngày đêm bức bách não hại. Nếu được nghe danh hiệu tôi mà chuyên tâm tụng niệm thọ trì, thì theo chỗ mong muốn, sẽ được quần áo tốt đẹp, cũng được tất cả đồ vật trang nghiêm quý giá, tràng hoa, hương xoa, âm nhạc, các thứ tuỳ sở thích đều được toại nguyện.

Nam Mô Đông Phương Giáo Chủ Tịnh Lưu Ly Dược Sư Lưu Ly Quang Phật
« PREV
NEXT »