Latest News

Friday, September 2, 2016

Đại Nguyện Của Đức Chuẩn Đề Bồ tát


Một là lễ kính chư Phật.
Hai là xưng tán Như Lai.
Nguyện hộ trì Phật Pháp và hộ mạng cho những chúng sanh nào trí tuệ kém cỏi,
nghiệp chướng sâu dày, thân nhiều tật bệnh, và thọ mạng ngắn ngủi…
Nam Mô Chuẩn Đề Vương Bồ Tát
Khể Thủ quy y Tô tất đế, đầu diện đảnh lễ thất cu chi.
Ngã kim xưng tán Đại Chuẩn Đề, duy nguyện từ bi thùy gia hộ.
Nam mô tát đa nẩm tam miệu tam bồ đề, cu chi nẩm đát điệt tha. Án, chiết lệ chủ lệ Chuẩn Đề, ta bà ha.
« PREV
NEXT »