Latest News

Friday, September 2, 2016

Đại Nguyện Của Địa Tạng Vương Bồ tát


Nếu chưa độ hết chúng sanh,
nguyện không chứng quả Bồ đề,
và nếu sự thọ khổ trong địa ngục hãy còn ,
thì thề không thành Phật
Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát
« PREV
NEXT »