Latest News

Tuesday, February 23, 2021

Chơn Niệm Phật - Hồi Hướng Phát Nguyện tâm


Nầy Diệu-Nguyệt! HỒI HƯỚNG PHÁT NGUYỆN TÂM nghĩa là khởi cái tâm chí như thế nầy: không riêng gì bản thân mà cầu xuất ly Ta-bà loạn trược, khổ não; trái lại, phải nguyện vì hết thảy chúng sanh khắp ba cõi sáu đường mà cầu vãng sanh Cực-Lạc, chóng thành tựu Phật đạo để tế độ quần mê.

Tại sao vậy? VÌ MUỐN CÁI QUẢ ĐỨC SIÊU VIỆT TỐI THƯỢNG THÌ PHẢI PHÁT KHỞI CÁI TÂM CHÍ QUẢNG ĐẠI, DŨNG MÃNH. Người niệm Phật nếu đem cái tâm thái hời hợt, hẹp hòi, yếu hèn, chỉ riêng vì giải thoát bản thân thì chẳng bao lâu sẽ chiêu cảm cái quả báo nhỏ bé, nông cạn, tầm thường, không xứng hợp với Bản-hoài chư Phật, chẳng tương ứng cùng Bản-nguyện vĩ đại Bi-Trí Viên Mãn của Đức Phật A-Di-Đà cho nên khó được tiếp dẫn về nơi cõi nước Tây Phương.

Lại nữa, người niệm Phật còn phải đem tất cả công đức thực hành Sáu Ba-la-mật, Bốn Nhiếp-pháp, Bốn Vô-lượng-tâm hoặc Ba mươi bảy Phẩm-trợ-đạo … mà hồi hướng khắp anh em, cha mẹ, bằng hữu, chư Thiên, chư Tiên, bốn loại chúng sanh kẻ oán người thân đều được an trụ trong Phật danh NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT”.         

(trích Kinh Niệm Phật Ba-La-Mật)

« PREV
NEXT »