Latest News

Tuesday, February 23, 2021

Chơm Niệm Phật - Xả Ly Tâm


Nầy Diệu-Nguyệt! Người Niệm Phật trong khi xưng niệm danh hiệu NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT, phải phát khởi cái TÂM XẢ LY, lìa bỏ tất cả. Sao gọi là LÌA BỎ? Lìa bỏ nghĩa là không trụ tướng mà niệm Phật, không nắm giữ mà niệm Phật, không tương ưng mà niệm Phật, không đối đãi mà niệm Phật, không chống trái mà niệm Phật, không cầu mong mà niệm Phật, không nhiễm duyên mà niệm Phật. Như thế gọi là XẢ LY TÂM mà niệm Phật.

NGƯỜI NIỆM PHẬT CHỈ BUỘC TÂM VÀ Ý vào danh hiệu NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT, chăm chú LẮNG NGHE, mỗi câu rõ ràng, mỗi niệm phân minh. QUÊN CẢ THÂN, QUÊN CẢ CẢNH, QUÊN CẢ CÁI Ý THỨC TỰ BIẾT TA ĐANG NIỆM PHẬT, như thế mới gọi là LÌA BỎ.

– Lìa bỏ “Khổ, Tập, Diệt, Đạo” mà niệm Phật.

– Lìa bỏ “Sắc, Thanh, Hương, Vị, Xúc, Pháp” mà niệm Phật.

– Lìa bỏ “Bố thí, Trì giới, Nhẫn nhục, Tinh tấn, Thiền định, Trí huệ” mà niệm Phật.

– Lìa bỏ “Tín giải, Hành chứng” mà niệm Phật.

– Lìa bỏ “Từ – Bi – Hỷ – Xả” mà niệm Phật.

– Lìa bỏ “Không, Vô thường, Vô ngã” mà niệm Phật.

– Lìa bỏ “Bồ đề, Niết bàn, Giải thoát, Giải thoát tri kiến” mà niệm Phật.

– Lìa bỏ tất cả các pháp hữu vi, tất cả các pháp vô vi mà niệm Phật.

– Lìa bỏ ngã và ngã sở.

– Lìa bỏ luôn cả ý tưởng cầu mong vãng sanh, chí nguyện độ sanh, ý hướng thành Phật mà niệm Phật.

Niệm Phật với TÂM XẢ LY như thế, mới được gọi là Chân Chánh Niệm Phật!”

(trích Kinh Niệm Phật Ba-La-Mật)

« PREV
NEXT »