Latest News

Tuesday, February 23, 2021

Chơn Niệm Phật - An ổn Tâm


Nầy Diệu-Nguyệt! Người niệm Phật trong khi xưng niệm danh hiệu NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT phải phát khởi TÂM CHÍ BẤT ĐỘNG, KIÊN CỐ, KHÔNG THOÁI CHUYỂN. Do đó gọi là AN ỔN TÂM.

– Mình an trụ nơi Bồ-đề-tâm, cũng phải giúp người khác an trụ Bồ-đề-tâm, nên tâm được an ổn.

– Mình rốt ráo, xa rời giận hờn tranh cãi, cũng phải khiến người khác nhẫn nhục nhu hòa nên tâm được an ổn.

– Mình buông bỏ pháp phàm phu điên đảo, cũng phải đưa người khác tới địa vị Thánh giả siêu việt nên tâm được an ổn.

– Mình siêng tu thiện căn vô lậu Niết-bàn, cũng phải khiến người khác hủy diệt hết mạng lưới hữu lậu trói buộc, nên tâm được an ổn.

– Mình đang sanh ra tại nhà Phật, cũng phải dẫn dắt người khác vượt thoát hố hầm dục lạc trở về bảo sở, nên tâm được an ổn.

– Mình thâm nhập pháp chân thật không tự tính, cũng nên giúp người khác chê chán huyễn tướng lầm mê, nên tâm được an ổn.

– Mình cảm ứng Trí-Tạng vô tận của Như-Lai, cũng khiến người khác thâm nhập Pháp Giới Bình Đẳng, nên tâm được an ổn.

Niệm Phật với tâm thái AN ỔN như vậy, mới gọi là Chân Chánh Niệm Phật!”

(trích Kinh Niệm Phật Ba-La-Mật)

« PREV
NEXT »