Latest News

Tuesday, February 23, 2021

Chơn Niệm Phật - Ba La Mật Tâm


Nầy Diệu-Nguyệt! Người niệm Phật phải phát Tâm chí tu trì những thứ BA-LA-MẬT sau đây:

– THÍ BA-LA-MẬT, vì xả bỏ tất cả sỡ hữu trong thân cũng như ngoài thân, không lẫn tiếc.

– GIỚI BA-LA-MẬT, vì thanh tịnh các cõi Phật.

– NHẪN BA-LA-MẬT, vì an trụ nơi lực dụng của Bản-nguyện.

– TINH TẤN BA-LA-MẬT, vì tất cả chướng duyên chẳng có thể làm thối chuyển tín tâm.

– THIỀN-ĐỊNH BA-LA-MẬT, vì chuyên nhất nhớ tưởng một cõi Phật, một danh hiệu Phật.

– BÁT NHÃ BA-LA-MẬT, vì đúng như thật mà quán sát tất cả tướng trạng và thể tánh của các Pháp không rời nhau.

– TÍN BA-LA-MẬT, vì thường xuyên an trụ nơi Phật lực bất khả tư nghị.

– NGUYỆN BA-LA-MẬT, vì đầy đủ những Hạnh – Nguyện của Phổ-Hiền.

– LỰC BA-LA-MẬT, vì hân hoan thể hiện tất cả năng lực tự tại của danh hiệu NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.

– PHÁP BA-LA-MẬT, vì sẵn sàng xả thân cho Chánh Pháp, cho Bồ-Tát đạo.

Niệm Phật với TÂM BA-LA-MẬT ấy, mới được gọi là Chân Chánh Niệm Phật!”

(trích Kinh Niệm Phật Ba-La-Mật)

« PREV
NEXT »