Latest News

Tuesday, February 23, 2021

Chơn Niệm Phật - Bình Đẳng Tâm


Nầy Diệu-Nguyệt! Người niệm Phật phải luôn luôn thực hiện TÂM BÌNH ĐẲNG, không phân biệt, không ngăn ngại. Nghĩa là:

– TỰ – THA BÌNH ĐẲNG, vì luôn mở rộng Huệ nhãn để nhận hiểu mình và người đều bình đẳng trước lực nhiếp thọ của chư Phật, chư Bồ-Tát.

– CHỦNG LOẠI BÌNH ĐẲNG, vì thường quán sát mười phương thế giới các loại chúng sanh từ sắc thân, hình trạng, tướng mạo, tộc tánh, thọ lượng, tri kiến, ý hành, sở ý… mà không khởi tâm phân biệt, đối đãi, ái thủ hoặc yếm hoạn.

– CHÚNG SANH GIỚI BÌNH ĐẲNG, vì liên tục mở bày Pháp giới trí trụ vô động tế mà tự tại giữa những huyễn hóa biến dị của các loại hữu tình nơi ba cõi thế gian.

– PHÁP GIỚI BÌNH ĐẲNG, vì thường xuyên an trụ nơi vô tướng khép vào pháp tướng, không móng khởi tâm sợ sệt trước thời gian vô cùng, không gian vô tận. Tự tại giữa một sát na như vô lượng vô biên đại kiếp. An nhiên giữa các cực vi đầu sợi lông, cũng như du hí mười phương trần sát hằng hà sa các quốc độ.

– KHÔNG TÁNH BÌNH ĐẲNG, vì luôn luôn ức niệm mình được sản sanh từ nhà Như-Lai, được Tự Tánh Thanh Tịnh Tạng, thấy rõ nhất thiết pháp Không, đắc Hư Không Hạnh vô ngại, giải ngộ và cảm ứng Tánh Không Bình Đẳng nơi hết thảy tứ sanh cửu hữu.

– PHẬT ĐỘ BÌNH ĐẲNG, vì hằng quán tưởng các cõi Thường-Tịch-Quang, Thật Báo Trang-Nghiêm, hoặc Phương-Tiện Hữu-Dư v.v… đều không ngăn ngại nhau, không riêng khác, tuy an lập Hoa-Tạng Thế-Giới Hải mà chẳng rời Tự Tâm, Thật Tế Trụ Địa vô phương sở, vô trụ xứ… tùy theo tâm lượng và sở nguyện của chúng sanh mà hiển hiện. Như hoa đốm, như tiếng vang, như bọt sóng, như bóng nước, như cầu vồng, như huyễn nhân kể chuyện mộng.

– TÍN TÂM BÌNH ĐẲNG, vì tín tâm vốn khởi nguyên từ Bát-nhã đức, từ Trí-tạng quảng đại, từ Phổ-nhãn thanh tịnh thông suốt cả ba đời, nên được thu nhiếp trong Bản-nguyện vô lượng đức, vô biên lực dụng của chư Phật.

Niệm Phật với những TÂM BÌNH ĐẲNG nêu trên, mới được gọi là Chân Chánh Niệm Phật!”

(trích Kinh Niệm Phật Ba-La-Mật)

« PREV
NEXT »