Latest News

Tuesday, February 23, 2021

Chơn Niệm Phật - Hộ Giới Tâm


Nầy Diệu-Nguyệt! Người niệm Phật phải luôn luôn an trụ nơi Giới-luật, và hằng phát tâm HỘ TRÌ GIỚI LUẬT (tức HỘ GIỚI TÂM). Ấy là:

– Giới chẳng bỏ Bồ-đề-tâm, chẳng quên Bồ-đề-nguyện.

– Giới tự nhiên xa lìa các phép học của Thanh-văn, Duyên-giác, không tham đắm Niết-bàn vắng lặng mà bỏ rơi chúng sanh.

– Giới hân ngưỡng Đại-thừa, vui thích tu hành theo tất cả pháp học Bồ-tát đạo.

– Giới đem hết thảy thiện căn hồi hướng quả vị Chánh-Đẳng-Giác, mong cầu Phật-trí, Vô-sư-trí.

– Giới nơi tất cả Phật Pháp vô-sở-đắc.

– Giới chẳng dính mắc tất cả thiện sự hữu vi.

– Giới khiến cho Diệu Pháp được tồn tại lâu dài, làm cho hết thảy chúng sanh an trụ nơi Chánh Kiến.

– Giới khéo léo tư duy tất cả hành nghiệp chúng sanh và khiến chúng sanh trưởng dưỡng ý hướng giải thoát.

– Giới trang nghiêm tự tâm, đồng thời trang nghiêm mười phương quốc độ của Chư Phật.

– Giới chư căn Luật nghi, như Tỳ-kheo giới, Bồ-Tát giới, Ngũ giới tại gia v.v…

Niệm Phật với TÂM HỘ TRÌ các Giới-luật kể trên, mới được gọi là Chân Chánh Niệm Phật!”

(trích Kinh Niệm Phật Ba-La-Mật)

« PREV
NEXT »