Latest News

Tuesday, February 23, 2021

Chơn Niệm Phật - Đà Ra Ni Tâm


Nầy Diệu-Nguyệt! Người niệm Phật phải phát khởi tâm chí nắm giữ tất cả các Thiện pháp, đồng thời che lấp tất cả các Ác pháp. Đó gọi là ĐÀ-RA-NI TÂM, như là:

– TÍN TÂM ĐÀ-RA-NI, vì đặt trọn lòng tin thuần phác, trong suốt nơi Bản nguyện của Đức Phật A-Di-Đà cùng sự hộ niệm của Chư Phật ở mười phương.

– CHÁNH KIẾN ĐÀ-RA-NI, vì đúng như thật quán sát khéo léo tất cả các Pháp đang diễn biến trong tâm và ngoài thân.

– TƯ DUY ĐÀ-RA-NI, vì thường xuyên thấu triệt thể tánh của tất cả các Pháp sinh khởi trong từng sát-na hoại diệt.

– CẢM ỨNG ĐÀ-RA-NI, vì luôn luôn thâm nhập tất cả Bản nguyện Chư Phật.

– HỶ LẠC ĐÀ-RA-NI, vì an trụ nơi lực tiếp dẫn Chư Phật và Thánh-chúng.

– TAM THẾ ĐÀ-RA-NI, vì tự an nhiên giữa cảnh tượng của nhân quả tương tục trong ba đời, cũng như thông suốt nghĩa lý Phật Pháp của Tam thế Chư Phật.

– TAM MUỘI ĐÀ-RA-NI, vì an trụ trong danh hiệu bất khả tư nghị nên nghe thấy điều phi pháp mà tâm chẳng loạn, sống nơi cảnh loạn trược mà không trôi lăn.

Niệm Phật với ĐÀ-RA-NI TÂM như vậy, mới được gọi là Chân Chánh Niệm Phật!”

(trích Kinh Niệm Phật Ba-La-Mật)

« PREV
NEXT »