Latest News

Tuesday, February 23, 2021

Chơn Niệm Phật - Phổ Hiền Tâm


PHỔ nghĩa là không bỏ rơi chúng sanh, HIỀN nghĩa là chẳng xa cách quả vị Chánh-Đẳng-Giác. PHỔ HIỀN TÂM là tâm rộng lớn như hư không, luôn mong cầu độ thoát hết thảy chúng sanh.
– TÂM VÔ BIÊN, như Pháp tánh luôn hân ngưỡng, thừa sự và cúng dường Chư Phật.
– TÂM VÔ LƯỢNG thọ trì tất cả Phật pháp chẳng quên mất.
– TÂM VÔ HẠN, vì được Phật lực hộ trì nên chẳng bỏ Bồ-đề-hạnh.
– TÂM THÍ XẢ HẾT THẢY, vì sẵn sàng buông lìa tất cả sở hữu, dẫu là Pháp vô sở đắc.
– TÂM NGHĨ NHỚ ĐẠO NHỨT-THIẾT-TRÍ TRƯỚC HẾT, vì ham thích mong cầu tất cả Phật Pháp.
– TÂM VÔ TẬN CÔNG ĐỨC TRANG NGHIÊM, vì học hỏi tất cả Hạnh Nguyện Bồ-Tát.
– TÂM KIÊN CỐ NHƯ KIM CANG, vì tất cả Bạch-tịnh-pháp đều chảy vào.
– TÂM NHƯ TU-DI SƠN, vì tất cả ác ngôn đều nhẫn thọ.
– TÂM BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT CỨU CÁNH, vì khéo quán sát tất cả pháp vô sở hữu.
– TÂM ĐẠI HÙNG, ĐẠI LỰC để niệm Phật bất thối chuyển.
– TÂM ĐẠI UY NGHI VÔ TẬN CÔNG ĐỨC TRANG NGHIÊM, vì tùy thuận bản nguyện lực.
– TÂM VÔ CẤU NHIỄM thường thanh tịnh Phật quốc độ để thành tựu Vô-thượng Bồ-đề.
– TÂM TINH TẤN như Tượng vương khéo điều phục dã thú, để sớm viên mãn Hạnh Nguyện Phổ-Hiền.
Người niệm Phật siêng năng trưởng dưỡng PHỔ HIỀN TÂM như vậy, mới được gọi là Niệm Phật Chân Chánh, thường được chư Phật hộ niệm, hiện đời luôn thấy Phật cùng y báo trang nghiêm của cõi Cực-Lạc.”
(trích Kinh Niệm Phật Ba-La-Mật)
« PREV
NEXT »